Tranung Kite dot net

SUMBANGAN MEMBANTU LAMAN INI
Bank Islam Cawangan Dungun No : 13044-01-0009696
Nama Pemegang : Dewan Pemuda Pas Kawasan Dungun

Wanita Dalam Perubahan Menuju Masyarakat Islam

Mukaddimah

Allah SWT telah menciptakan dunia dan isinya untuk manusia. Kemudian Dia menciptakan manusia dalam dua jenis ( QS. 4 : 1) yang ditakdirkan untuk bekerjasama dalam membina hidup di dunia untuk mencapai keredhaanNya. Kepada manusia dengan dua jenis Lelaki dan Wanita inilah Allah SWT menurunkan syariatNya dan menetapkan berbagai perintah dan larangan untuk keduanya tanpa perbezaan dari sisi bahawa keduanya adalah hambaNya. Allah SWT akan membangkitkan mereka kemudian menghitung amal dan telah menciptakan syurga neraka untuk manusia. Maka Allah SWT telah menjadikan manusia, bukan Lelaki atau Wanita saja, sebagai objek perlaksanaan berbagai taklif (pembebanan hukum). Islam Memandang setiap Persoalan sebagai Persoalan Manusia, bukan Persoalan Lelaki atau Persoalan Wanita.

Manusia diciptakan Allah SWT, baik Lelaki mahupun Wanita, dengan fitrah yang khas berbeza dengan haiwan. Wanita adalah manusia sebagaimana Lelaki. Masing-masing tidak berbeza dari aspek kemanusiaannya yakni sama-sama hamba Allah yang mesti tunduk sepenuhnya kepadaNya apapun perintah dan laranganNya. Wanita tidak melebihi Lelaki, dari aspek kemanusiaannya dan masing-masing telah dipersiapkan oleh Allah untuk bekerjasama mengarungi kancah kehidupan dunia sesuai batas-batas kemanusiaannya. Lelaki dan Wanita telah ditakdirkan untuk hidup bersama dalam sebuah masyarakat. Kelangsungan keturunan manusia juga tak akan terjamin tanpa interaksi yang benar dari keduanya. Oleh kerana itu keduanya harus dipandang sebagai menusia lengkap dengan segala potensinya dan segala kemampuan yang Allah anugerahkan kepada keduanya.

Demikianlah seharusnya hubungan Lelaki dan Wanita dipandang, yakni sebagai manusia hamba Allah SWT yang diwajibkan tunduk patuh kepada syari’atNya, apapun jenis perintah dan larangan. Ketika terjadi pelanggaran hukum-hukum Allah oleh Lelaki maka Wanita juga akan turut rugi. Demikian pula sebaliknya. Apabila seorang anak gadis melacur maka yang rugi bukan hanya dirinya tapi juga bapanya, keluarganya bahkan seluruh masyarakat. Bila seorang Lelaki memperkosa seorang Wanita maka yang mengalami kerugian bukan hanya dirinya tapi sekaligus ibunya, keluarganya dan seluruh masyarakatnya. Inilah gambaran yang Allah berikan sebagaimana firmannya yang bereti:

“Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahawa Allah amat keras siksaanNya”.(TQS. Al Anfal : 25).

Ternyata persoalan Wanita tidak hanya menestapakan Wanita bahkan juga mengancam seluruh manusia, dunia dan akhirat. Jadi jelaslah bahawa tidak ada perkecualian baik Lelaki mahupun Wanita, keduanya bertanggungjawab atas keselamatan masyarakat dari adzab Allah SWT. Orang-orang zalim ada yang Lelaki ada juga Wanita. Pada saat seorang Wanita tidak menutup auratnya, tidak menjaga kehormatannya, tidak patuh kepada suaminya dalam hal yang sesuai dengan perintah Allah dan RasulNya dan tidak beramar makruf nahi munkar maka dia telah berbuat zalim dan kezalimannya itu bila tidak segera diperbaiki akan menghancurkan masyarakat. Demikian jika seorang Lelaki melakukan korupsi, membiarkan isterinya dan anak Wanitanya tidak menutup aurat, makan riba dan tidak menunaikan hak-hak keluarganya maka dia zalim dan kezalimannya pun akan menghancurkan masyarakat secara keseluruhan.

“Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan barakah kepada mereka dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya” ( TQS. Al A’raaf :96).

Jadi dapat disimpulkan bahawa selamat dan hancurnya sebuah masyarakat menjadi tanggung jawab Lelaki dan Wanita, tidak ada perkecualian sedikitpun. Merupakan pandangan yang sempit dan berbahaya pandangan yang mendikotomikan kedudukan Lelaki dan Wanita kerana bertentangan dengan Al Quran dan Sunnah RasulNya. Pandangan seperti ini tidak berasal dari Islam dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan ajaran Islam yang lurus.

Islam adalah agama sempurna. Kesempurnaannya sebagai sebuah sistem hidup dan sistem hukum meliputi segala perkara yang dihadapi oleh umat manusia. Firman Allah Swt yang bererti:

Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu. (TQS.an-Nahl[16]: 89)

Ini bererti, perkara apapun ada hukumnya, apa saja masalah, atau apapun tantangan yang dihadapi kaum Muslim, akan dapat dipecahkan dan dijawab oleh Dinul Islam, termasuk permasalahan Wanita. Sebab, Allah Pencipta Alam menurunkan Islam untuk semua manusia, Lelaki dan Wanita. Hanya saja, jaminan bahawa Dinul Islam mampu menyelesaikan setiap permasalahan manusia baru akan terbukti jika dan hanya jika Islam diterapkan secara kaffah dalam setiap aspek kehidupan manusia, baik pada kehidupan individu, kelompok mahupun masyarakat. Apabila Islam belum diterapkan atau baru sebahagian yang diterapkan, maka ketangguhan Islam sebagai problem solver tidak nampak jelas di tengah kehidupan. Sebagaimana yang terjadi sekarang, sekalipun jumlah orang yang mengaku beragama Islam relatif banyak, di dunia sekitar 1.4 Billion jiwa sementara di Indonesia saja sekitar 200 juta jiwa, tapi ajaran Islam baru diterapkan pada tataran individu. Sedangkan pada lingkup masyarakat, ajaran Islam jauh dari kehidu pan.

Sebagai seorang yang meyakini kebenaran Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk merealisasikan Islam dalam kehidupan. Caranya dengan mengikuti jejak langkah yang telah ditempuhi oleh Rasulullah saw, yang telah terbukti membawa Islam diterapkan di tengah-tengah kehidupan. Hanya jalan inilah yang wajib kita ikuti, seperti firman Allah Swt yang bereti:

Katakanlah, ‘Inilah jalan(dakwah)-ku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian kepada (agama) Allah dengan hujjah(bukti)yang nyata. (TQS.Yusuf [12]: 108)

Juga, firmanNya yang bererti:

Apa yang diperintahkan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. (TQS. Al Hasyr [59]: 7)

Prasyarat Terjadinya Perubahan

Ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar perubahan menuju masyarakat Islam terwujud. Antara lain:

Pertama, penguasaan yang benar terhadap fakta yang sedang berlangsung. Jika umat merasakan bahawa mereka sedang dalam kondisi dizalimi, maka akan ada dorongan untuk melakukan perubahan. Sebaliknya, jika umat sudah merasa puas dengan kehidupan yang sedang dialaminya, menerima dan pasrah pada keadaan, maka sulit akan terjadi perubahan.

Kedua,
terdapat gambaran yang jelas dan gamblang tentang kehidupan yang akan dituju. Pemahaman yang jelas akan mengarahkan setiap aktiviti yang dilakukan. Sehingga tidak akan dilakukan aktiviti yang tidak mendukung perubahan apalagi yang memperlambat terjadinya proses perubahan. Pemahaman ini pula akan menjadi standard penentu keberhasilan yang telah diraih. Kaum muslim harus memahami dengan jelas bahawa kehidupan yang harus direalisasikan adalah kehidupan di bawah naungan Islam. Perasaan, pemikiran dan aturan yang diterapkan dalam masyarakat sama, iaitu Islam.

Ketiga,
terdapat penjelasan tentang cara meraih perubahan. Method yang benar, tepat, dan mendetail akan memudahkan terwujudnya tujuan. Kebangkitan akan terjadi melalui proses penyedaran umat baik tentang fakta yang terjadi mahupun tentang Islam itu sendiri. Proses ini merupakan proses pembinaan yang memiliki target yang jelas iaitu melahirkan individu-individu yang berkeperibadian Islam,rela berkorban, teguh dalam pendirian dan berani menyampaikan kebenaran. Selain itu juga opinion Islam di tengah masyarakat harus terwujud. Dilakukan dengan cara melakukan interaksi yang terus menerus dengan masyarakat sampai terbentuknya kencenderungan umum ke arah Islam. Setelah opinion umum terbentuk, di tengah umat akan muncul dorongan dan tuntutan untuk menerapkan Islam. Inilah awal penerapan Islam yang sesungguhnya atau munculnya cahaya kebangkitan.

Keempat,
harus ada orang-orang yang melakukan perubahan. Perubahan tidak mungkin terjadi tanpa ada orang-orang yang melakukannya. Pemikiran yang cemerlang dan method yang terperinci hanya akan sebatas teoritis kalau tidak ada orang yang memperjuangkannya. Pihak yang diseru untuk melakukan perubahan ini adalah setiap orang Islam, baik Lelaki mahupun Wanita, semuanya sama tanpa ada pengecualian. Dalam Al Quran surah At Taubah[9] ayat 71 menegaskan hal ini. “Dan orang-orang yang beriman, Lelaki dan Wanita, sebahagian mereka menjadi penolong sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang makruf dan mencegah yang munkar,” begitu firmanNya dalam ayat tersebut. Proses perubahan bukan hanya perlu, melainkan juga wajib. Namun, tidak cukup hanya sekadar faham bahawa hal tersebut wajib. Penting juga difahami bahawa proses perubahan melalui dakwah tidak cukup dilakukan secara individual melainkan wajib dilakukan oleh kelompok yang melakukan aktiviti perubahan tersebut.

Berkaitan dengan masalah ini Allah Swt. menyatakan di dalam surah Ali Imrân[3] ayat 104 yang ertinya:”Dan hendaklah ada di antara kalian sekelompok umat yang menyeru kepada Islam, mengajak melakukan kebaikan, dan mencegah kemunkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” Ayat tersebut menunjukkan (1) objek yang diseru untuk aktif dalam kelompok dakwah bukan hanya Lelaki bahkan juga Wanita. Hal ini dilihat dari keumuman seruan dalam ayat tadi. (2) adanya batasan tentang aktiviti yang dilakukan oleh kelompok dakwah tersebut, iaitu menyeru pada penegakkan Islam bukan aktiviti yang lain. Jadi, selama Islam belum diterapkan di tengah-tengah kehidupan, beban kewajipan tersebut belum gugur. Setiap muslim, termasuk Wanita, sama-sama berdosa jika berdiam diri tidak ikut berperanan aktif dalam aktiviti dakwah dalam kelompok dakwah seperti tadi. (3) Di antara aktiviti terpenting dakwah secara berjamaah itu adalah aktiviti politik. Hal ini nampak dari aktiviti utama yang digariskan d alam ayat tadi, iaitu menyerukan Islam dan amar makruf nahi munkar kepada siapapun, termasuk penguasa. Berdasarkan hal ini jelas bahawa Islam memberikan peranan kepada Wanita dalam persoalan domestik tetapi juga memberikan kesempatan bahkan mewajibkan untuk berkifrah di sektor publik yang berkaitan dengan penegakan Islam.

Method Perubahan Melalui Masyarakat (At Taghyîr ‘an Tharîq il-Ummah)

Masyarakat bukanlah sekadar kumpulan individu. Lebih dari itu, realiti menunjukkan bahawa masyarakat merupakan kumpulan individu yang hidup bersama dengan memiliki pemikiran dan perasaan yang sama serta diatur oleh sistem aturan yang sama. Jadi, di dalam masyarakat terdapat tiga komponen utama, iaitu (1) software berupa pemikiran/pemahaman (mafahim), perasaan (masya’ir) dan sistem aturan yang mengatur pola interaksi warga (anzhimah), (2) hardware berupa manusianya itu sendiri beserta lingkungannya, dan (3) menyatunya antara pemikiran, perasaan dan sistem aturan tersebut dalam diri manusianya sehingga semua itu diimplementasikan di tengah masyarakat. Perubahan masyarakat menjadi masyarakat baru memerlukan perubahan dalam ketiga-tiga komponen tersebut. Persoalannya adalah langkah mana yang harus ditempuh?

Secara i’tiqadiy, setiap aktiviti yang dilakukan kaum muslim harus terikat dengan hukum syarak. Bila tidak, kegagalan tinggal menunggu waktu saja, disamping amalnya akan sia-sia. Oleh kerana itu, sumber sekaligus tolok ukur untuk menentukan jalan yang ditempuh guna mengajak umat ke arah penerapan Islam secara kaffah adalah Al Quran dan As-Sunnah. Langkah-langkah Rasulullah saw merupakan penerapan dan penjelasan yang bersifat ‘amali atas method yang harus ditempuh. Selain method yang dijalankan oleh Rasulullah saw adalah method batil dan tertolak. Tidak patut diikuti dan pastilah akan berkonsekuensi pada kegagalan.

Merujuk kepada apa yang dilakukan Rasulullah saw, nampak bahawa yang pertama kali beliau lakukan adalah pembinaan umat. Sejak ditutus Allah SWT, Rasulullah saw membina individu-individu saat itu sehingga memiliki keperibadian Islam. Orang-orang yang menerima dakwahnya dikumpulkan di rumah Arqam bin Abi Arqam untuk dikader. Selain itu, orang-orang tersebut berupaya juga untuk menyampaikan dakwah kepada orang lain. Bahkan ada yang diutus, seperti Khabbab bin Arts yang mengajarkan Al Quran kepada Fatimah binti Khathab bersama suaminya.

Terbentuklah kekuatan politik yang dibangunkan oleh Rasulullah saw. Para sahabat bersatu dalam satu barisan yang kukuh. Bersama-sama menyampaikan dakwah Islam. Dan kelompok para sahabat di bawah pimpinan Rasulullah SAW ini lebih nampak ke permukaan sebagai sebuah kekuatan bersama sejak beliau menerima wahyu dalam surah Al Hijr ayat 94: “Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala yang diperintahkan (kepadamu), dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.”

Semua tahu, ketika itu beliau langsung menampakkan risalahnya secara terang-terangan dengan mengajak orang-orang Quraisy pergi berkumpul ke bukit Shafa. Lalu, beliau menyampaikan kepada mereka tentang kenabiannya dan meminta mereka mengimaninya. Berikutnya, beliau dan sahabatnya menentang orang-orang Quraisy, sesembahan mereka, keyakinan-keyakinan dan idea mereka dengan cara menjelaskan kepalsuan dan kerosakannya. Ayat-ayat Al Quran pun turun menyerang kebiasaan mereka, seperti kebiasaan memakan harta riba, menguburkan hidup-hidup anak Wanita, curang dalam timbangan, perzinaan. Juga, Al Quran menyerang para pemimpin dan tokoh-tokoh Quraisy, memberinya predikat sebagai orang-orang bodoh disertai dengan pengungkapan persekongkolan-persekongkolan yang mereka rencanakan untuk menentang Rasulullah SAW, dakwah beliau dan para sahabatnya.

Beliau pun sentiasa berupaya mendapatkan dukungan dari kalangan pemimpin-pemimpin kabilah. Sampai akhirnya, saat masyarakat tidak tahan lagi dengan sistem kehidupan selama ini, mereka menuntut diterapkannya Islam. Sementara, dukungan politikpun telah semakin besar, khususnya dari penduduk Madinah. Allah SWT pun memerintahkan Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Sejak itu terbentuklah tatanan masyarakat Islam. Wahyu pun turun banyak menyangkut persoalan hukum, ekonomi, sosial, pendidikan, dan pemerintahan.

Berdasarkan realiti seperti itu, dapat disebutkan bahawa method syar’iy untuk mengubah masyarakat tidak islami menjadi masyarakat islami yang diwujudkan oleh terbentuknya kekuasaan Islam ada 3 tahap. Pertama, marhalah tatsqif iaitu tahap pembinaan dan pengkaderan. Dari segi individu, pembinaan ditujukan untuk membentuk muslim yang berkeperibadian Islam. Yakni seseorang yang berfikir dan bertindak islami. Pemikiran Islam mencakup pemikiran tentang akidah dan pemikiran tentang syariat. Perubahan pemikiran dengan Islam bererti mengubah akidah masyarakat menjadi akidah Islam, dan aturannya menjadi aturan Islam.

Perubahan pemikiran tentang akidah akan merubah cara pandang seseorang tentang kehidupan. Pandangan mereka tidak sebatas dunia, melainkan mencapai negeri akhirat. Pengakuan bahawa Allah adalah Al Khaliq, satu-satunya yang disembah, dan ditaati aturannya. Kerana keimanan pada Allah berkonsekuensi pada keimanan akan sifat-sifat Allah. Orang beriman akan meyakini bahawa Allah adalah Al Hakim, Al Jabbar, Ar Razaq, Al Muhyi, Al Mumit, dan lain-lain. Keimanan pada hari kiamat dan adanya hisab merupakan pengikat seorang muslim untuk tunduk dan patuh kepada seluruh aturan Allah. Keimanan ini pula yang akan merubah tolok ukur perbuatan, dari asas manfaat ke tolok ukur halal-haram, dari hawa nafsu menjadi sesuai dengan wahyu. Hasilnya, tujuan hidup kaum muslim bukan lagi sebatas meraih kesenangan material, tapi mencapai kebahagiaan yang hakiki, iaitu mendapatkan redha Allah Swt. Dengan akidah Islam yang kukuh, seorang mukmin akan rela untuk meninggalkan kepentingan dan kesenangan yang s ementara, kerana yakin ada kenikmatan yang abadi yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang beriman dan mentaati Allah Swt. Mereka meyakini bahawa semua yang bernyawa pasti mati dan yang mematikan adalah Allah. Kematian tidak ditakuti kerana pasti datangnya, bahkan mati syahid dalam menegakkan ajaran Allah menjadi dambaan. Ruhul jihad mampu menghilangkan kekhuatiran, godaan dan rintangan dalam usaha memperjuangkan tegaknya syariat Islam.

Ia tidak berfikiran kecuali sesuai dengan ajaran Islam dan tidak bertindak kecuali sesuai dengan syariat Islam. Harus ditanamkan pemahaman akidah yang benar dan kuat beserta segenap konsekuensi dari orang yang telah berakidah Islam, yakni taat kepada syariat. Juga, ditanamkan pemahaman atas syariat itu sendiri dalam persoalan ibadah, pakaian, makanan, minuman, bergaul, bermuamalah dan bernegara. Lebih jauh lagi, pembinaan ini ditujukan untuk menyedarkan masyarakat bahawa seharusnya masyarakat ini diatur sesuai dengan syarit Islam.

Dari segi komuniti, pembinaan kepada umat ditujukan agar setiap muslim yang telah berkeperibadian Islam tadi mengorganisasikan diri untuk terus membina masyarakat secara bersama-sama dan melakukan perubahan secara bersama-sama pula. Perubahan kesedaran masyarakat ditempuh dengan menyampaikan pemikiran Islam ke tengah umat secara terbuka. Hal ini dilakukan dengan pengajian-pengajian di masjid, ceramah umum, dialog, diskusi publik atau kajian di tempat pertemuan lain. Atau penyebaran pemikiran dengan menggunakan media massa, buku, booklet, internet, email dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesedaran umum di tengah masyarakat agar dapat berinteraksi dengan umat sekaligus menyatukannya dengan Islam. Melalui perubahan pemikiran tidak islami menjadi pemikiran Islam diharapkan terjadi perubahan masyarakat yang rosak di negara-negara kaum muslimin sekarang ini menjadi masyarakat Islam. Di samping merubah perasaan yang tidak islami di tengah anggota masyarakat yang ada menjadi perasaan yang islami sehingga ia akan redha terhadap apa yang diredhai Allah dan RasulNya serta akan marah dan benci terhadap apa yang dimurkai dan dibenci Allah dan Rasul Nya. Hal ini akan mendorong kaum muslim yang tercerahkan oleh pemikiran Islam untuk sama-sama mencerahkan dan membangkitkan umat dengan Islam, kemudian merubah hubungan yang tidak islami menjadi hubungan yang didasarkan kepada Islam. Pembinaan tidak sekadar ditujukan membentuk peribadi shalih, melainkan kumpulan orang-orang bahkan masyarakat secara umum yang bersatu untuk menerapkan Islam yang diyakininya sehingga terbentuk kekuatan dan dorongan untuk melakukan perubahan masyarakat ke arah Islam hingga terbentuknya masyarakat Islam dal am wujud Daulah Khilafah. Itulah kekuatan politik (Al Quwwatus siyasiyah).

Kedua, marhalah tafa’ul ma’al ummah (berinteraksi dengan masyarakat), iaitu tahap berinteraksi dengan masyarakat dengan ummat agar ummat turut memikul kewajipan dakwah, sehingga akan menjadikannya sebagai masalah utama hidupnya, serta berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Satu hal yang penting diingat, pembinaan dan pengkaderan pun terus berlangsung tanpa henti dalam tahapan ini. Umat secara bersama-sama berjuang untuk menggantikan tatanan lama dengan tatanan kehidupan Islam. Di sini terjadi pergolakan pemikiran dan perjuangan politik. Bila masyarakat secara umum menghendaki diterapkan Islam, maka mereka menuntut penguasa untuk menerapkan Islam. Masyarakat yang telah sedar akan Islam sebagai solusi terus menyuarakan hal tersebut. Berbagai pola interaksi yang tidak sesuai dengan keyakinannya akan ditentang. Bahkan, kekuasaan yang memang merupakan milik masyarakat akan dicabutnya dari mereka yang tidak menerapkan Islam, lalu diserahkan kepada o rang-orang yang dipercayainya akan secara jujur menerapkan syariat Islam yang dirindukannya. Bila masyarakat melakukan hal ini, maka tidak ada kekuatan apapun yang dapat menghalanginya. Sebab, kekuasaan adalah milik rakyat yang akan diberikan kepada siapapun yang mereka kehendaki. Dengan demikian, perubahan masyarakat menjadi sistem Islam dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Inilah perubahan masyarakat melalui umat (‘an thariqil ummah).

Dalam kedua tahap ini terjadi perubahan kultural (harakah tsaqofiyah), iaitu perubahan akidah sekularisme menjadi akidah Islam, perasaan non islami menjadi perasaan islami, tolok ukur dari maslahat menjadi halal-haram, makna kebahagian hidup dari bersifat material menjadi bersifat rohiy untuk mencapai redha Allah Swt, perubahan dari keterikatan terhadap hukum kufur menjadi keterikatan terhadap syariat Islam dan terjadi perubahan sikap dari berdiam diri terhadap jauhnya Islam dari kehidupan menjadi berjuang penuh konsistensi untuk tegaknya syariat Islam. Perubahan kesedaran seperti itu akan terjadi secara perlahan (evolusi). Teladan Nabi jelas menggambarkan hal ini. Kedua tahapan perubahan masyarakat ini beliau tempuh dalam kurun waktu 13 tahun.

Ketiga, marhalah istilamil hukmi, iaitu tahap penyerahan kekuasaan oleh masyarakat dari penguasa yang tidak mahu menunaikan amanatnya untuk menerapkan syariat Islam kepada penguasa baru yang mereka percayai untuk melanjutkan kehidupan Islam dengan cara menerapkan Islam secara utuh serta menyeluruh melalui Daulah Khilafah, lalu mengembangkannya sebagai risalah ke seluruh penjuru dunia. Pada tahap ini, terjadi perubahan struktural. Struktur roda pemerintahan diubah menjadi Islam, semua undang-undang diganti dengan syariat Islam, sistem politik luar negara diubah, sistem pengadilan diubah dari pengadilan sekular menjadi pengadilan Islam dan sistem pendidikan diubah menjadi sistem pendidikan Islam. Ringkasnya, berbeza dengan karakter dua tahap sebelumnya: kultural dan evolusi, pada tahapan ini terjadi perubahan sistem hukum (tasyri’) dan struktural yang dilakukan secara revolusioner, sekaligus! Realiti ini dapat dilihat pada tindakan Nabi SAW saat melakukan perubahan revolusioner ketika menegakkan negara di Madinah.

Satu hal yang patut dicatat, dalam semua tahap di atas, Rasulullah SAW menjalankannya dengan tiga karakter, iaitu gerakan intelektual (fikriyah), politik (siyasiyah), dan tanpa kekerasan (ghairu ‘anf/la maddiyah). Karakter ini pulalah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dalam memperjuangkan syariat Islam.

Peranan Wanita Dalam Perubahan Masyarakat

Sudah jelas sekali kewajipan muslimah bukan hanya sekadar fungsinya sebagai ibu (ummun) dan pengatur rumah tangga (rabbatul bait) tetapi juga memiliki tanggungjawab lain yang sama-sama hukumnya wajib, iaitu turut aktif melakukan dakwah baik secara peribadi mahupun secara berjamaah. Dengan kata lain, peranan pertama Wanita muslimah adalah mengurus dan mendidik anak-anaknya. Dia berupaya menjadi pabrik yang memproduksi cendekiawan-cendekiawan dan mujahid pembela Islam. Wanita yang berusaha mempersiapkan anaknya menjadi pejuang Islam telah berkontribusi besar dalam proses perubahan masyarakat.

Peranan kedua, mendidik sesama Wanita. Sekalipun tidak sedikit kewajipan Wanita yang harus ditunaikan dalam keluarganya, namun pasti Wanita pun akan mampu melakukan tugas dakwahnya kerana, Allah Yang Maha Tahu tidak mungkin membebani hambaNya diluar kemampuannya. Hal yang penting difahami seorang muslimah adalah bagaimana cara memadukan seluruh kewajipannya agar dapat terlaksana. Seorang muslimah mesti memiliki pemahaman yang jernih tentang Islam. Dia harus meyakini bahawa Islam adalah rahmatan lil ‘alamin dengan ditegakkannya seluruh hukum Islam. Dia tidak boleh ragu bahawa Islam harus ditegakkan dalam kehidupan sebagai satu-satunya solusi. Iapun harus menyedari bahawa tegaknya Islam tergantung dari perjuangan pemeluknya termasuk kaum Wanita yang jumlahnya setengah dari populasi manusia. Seorang muslimah memahami bahawa dia adalah bahagian dari suatu masyarakat, dia adalah tiang negara. Tidak mungkin tercipta masyarakat Islam dan tegak Daulah Islam jika Wanitanya tidak memaham i Islam, tidak mengamalkan Islam, tidak mendakwahkan Islam, tidak mencetak generasi pejuang Islam dan atau tidak mendukung suaminya yang berjuang menerapkan Islam.

Pemahaman yang gamblang tadi harus dipadukan dengan gambaran yang jelas tentang apa yang harus dilakukan hingga pemahaman tidak berhenti sekadar pengetahuan melainkan mewujudkan secara nyata dalam kehidupan. Jika tidak, bukan hal yang mustahil ada muslimah yang merasa berat dengan beban dakwah ini dan mencukupkan diri dalam aktiviti rumah tangga. Betul, dakwah itu berat. Namun, alangkah beratnya siksaan di akhirat bagi mereka yang meninggalkan dakwah. Dan, betapa besar malapetaka akan menimpa manusia bila kaum hawa sebagai ibu manusia mengabaikan dakwah.

Muslimah yang memahami apa yang harus dilakukannya dengan sedar dan sungguh-sungguh akan mendidik anak-anak dan keluarganya dengan Islam, serta bahu membahu melakukan hal tersebut dengan sang suami tercinta. Sehingga akan muncul kader-kader pejuang Islam. Selain itu, ia akan berjuang bersama dengan muslimah lainnya untuk melahirkan kader-kader pengembang dakwah dan mewujudkan opinion umum bahawa Islam wajib ditegakkan. Di sela-sela aktiviti sehariannya di rumah tangga ia akan sentiasa berupaya untuk merubah pemahaman umat, saat ia berbelanja di warung, menghantar anak ke sekolah, atau tatkala berbual-bual dengan tetangganya. Semua itu dilakukan dengan target yang jelas, iaitu membentuk opinion umum tentang tegaknya aturan Islam. Jika memungkinkan, dengan sengaja dan terencana dia akan mengadakan program pembinaan di lingkungannya/kawasannya. Boleh membentuk pengajian baru, atau mengisi pengajian yang sudah berlangsung atau sedia ada. Atau kalau belum dapat memberi material ia berperanan mengajak muslimah lain untuk turut mengaji atau menyediakan tempat pengajian.

Bahkan lebih dari itu, peranan ketiga Wanita adalah sebagai sayap kiri masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Islam bersama Lelaki. Wanita melakukan peranan yang sama dengan Lelaki dalam usaha menegakkan Islam. Wanita adalah saudara Lelaki. Demikian ungkapan Rasulullah SAW tentang Wanita seperti diriwayatkan dalam shahih Bukhari. Pernyataan seperti ini banyak ditemui dalam sirah dakwah Nabi SAW. Kaum muslimin tidak akan lupa bahawa yang pertama kali mengimani Muhammad ibnu Abdullah sebagai Nabi dan Rasul adalah seorang Wanita yang dijadikan oleh Allah SWT sebagai isterinya, Ibu Khadijah. Beliaulah yang membantu Rasul berdakwah, membelanya, mengeluarkan harta bendanya bagi dakwah dan sangat mencintai suaminya di saat banyak orang memulaukan dan membencinya. Beliaulah yang berada di sisi Rasul dan membela dakwah Nabi dengan tegar tanpa surut sampai akhir hayatnya tiga tahun sebelum hijrah. Sehinggakan suatu ketika Nabi terkenangkan wanita yang sangat dicintainya itu : “Demi All ah, tidak ada ganti yang lebih baik dari dia, yang beriman saat semua orang ingkar, yang percaya kepadaku saat semua pihak mendustakan, yang mengorbankan hartanya saat semua berusaha mempertahankannya, dan daripadanyalah aku mendapatkan keturunan.” Inilah Srikandi muslimah pertama.

Di Makkah dan Madinah bukan hanya Lelaki yang berdakwah bahkan juga Wanita. Saudah binti Zam’ah, setelah memeluk Islam, dia segera mendakwahi keluarganya sampai masuk Islamlah sang suaminya. Bahkan keduanya saling mendukung untuk turut berhijrah ke Habasyah. Demi dakwah, sang suamipun meninggal di negeri Najasyi itu. Akhirnya, kepulangannya ke Makkah Allah SWT menetapkannya sebagai isteri Nabi SAW.

Ummu ‘Ammar (isteri Yasir, ibunya ‘Ammar bin Yasir) adalah orang pertama yang terbunuh fi sabilillah untuk kemudian diikuti oleh suaminya. Demikian pula Fatimah binti Al Khathab yang didampingi oleh suaminya berdiskusi dengan abangnya Umar bin Khathab yang berakhir dengan masuknya Umar ke dalam Islam.

Di kala pasukan Nabi hendak pergi ke Khaibar, pergilah Ummu Sinaan menghadap beliau, meminta disertakan bersama dalam pasukan guna keperluan menjaga minuman, mengubati orang sakit dan orang luka, serta menjaga perbekalan. Permintaan tersebut dikabulkan Rasulullah SAW dengan menyatakan: “Pergilah dengan mendapat barakah dari Allah”.

Peranan keempat Wanita dalam perubahan masyarakat adalah berkecimpung dalam politik. Tidak jarang peranan Wanita muslimah ketika itu pada bidang yang berisiko tinggi. Asma binti Abu Bakar bertugas menghantar makanan bagi ayahandanya (Abu Bakar) dan Rasulullah SAW yang tengah bersembunyi di Gua Tsur dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Peranan ini sangat berbahaya, sebab bila orang Quraisy mengetahuinya bukan hanya dia yang berbahaya tetapi juga ayahnya dan Rasulullah SAW terancam nyawanya. Tetapi dengan cerdik, Asma berjalan menuju bukit itu sambil mengembalakan kambing. Ia berjalan di depan, kambing-kambingnya di belakang. Dengan cara itu, tidak ada seorangpun menduga bahawa dia sedang menjalankan tugas politik rahsia yang sangat penting dan tidak ada pula yang mengetahui jejaknya sebab terhapus oleh jejak-jejak kambing di belakangnya. Akhirnya, Rasul dan Abu Bakar pun lolos menuju Madinah untuk terus menegakkan Islam oleh negara di Madinah.

Peranan politik lain bagi muslimah adalah mengoreksi penguasa. Seperti bagi Lelaki, Wanita diperintahkan untuk memberi nasihat. Rasulullah bersabda: “Agama itu nasihat”. Ditanyakan ‘Kepada siapa ya, Rasulullah?’ Beliau menjawab: “Kepada Allah, Rasulnya, para pemimpin kaum Muslim dan rakyat mereka” (HR. Bukhari). Diriwayatkan di masa Khalifah Umar pernah seorang Wanita mengoreksi keputusan Khalifah, yakni melarang para Wanita meminta mahar yang tinggi dan bagi yang sudah mendapatkan mahar yang tinggi harus mengembalikannya. Argumentasi Wanita itu, keputusan tersebut bertentangan dengan firman Allah Swt yang bermaksud:

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun” (TQS. An Nisâ[4]:20).

Khalifah Umarpun langsung mengoreksi keputusannya, dengan mengatakan: “Benar, perkataan Wanita itu!”. Aktiviti politik Wanita lainnya adalah beraktiviti dalam parti politik. Seperti telah disebut, dalam Al Quran Allah Swt memerintahkan Lelaki dan Wanita untuk berkecimpung dalam parti politik. Firman-Nya:

”Dan hendaklah ada di antara kalin sekelompok umat yang menyeru kepada Islam, mengajak melakukan kebaikan, dan mencegah kemunkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (TQS. Ali Imran[3]:104).

Wanita dalam parti politik dapat saja menasihati penguasa, namun aktivitinya yang lebih menonjol adalah aktiviti membina kesedaran politik kaum Wanita. Wanita adalah tiang negara, jika Wanita buta politik maka negara akan lemah. Sebaliknya jika Wanita memiliki kesedaran politik yang tinggi maka negara pasti akan kuat.

Terang sekali, betapa kaum Wanita seyogyanya menjadi Srikandi Muslimah seperti mereka. Sudah saatnya Wanita menolak kaum hawa didudukkan atau mendudukkan diri sebagai pengeksploitasi berahi, penghibur dengan goyangan dahsyat, menumpukan kekuatan pada kecantikannya dan abai terhadap kehidupan masyarakat yang para warganya ia lahirkan penuh kesusahan.

Dia betul-betul sedar, waktu yang dimilikinya hanya 24 jam. Sementara kewajipan yang harus ditunaikan demikian menggunung. Oleh kerana itu, ia akan sangat menghargai waktu. Tidak mungkin melakukan aktiviti yang mubah apalagi sia-sia. Menonton sinetron, telenovela, drama, juga berleha-leha tidak mejadi kebiasaannya. Dia sentiasa terikat dengan hukum syarak, baik dengan perbuatan mahupun perkataan. Halal-haram menjadi pedoman. Kewajipan selalu diutamakan. Bibirnya sentiasa basah dengan zikrullah. Sejadah senantiasa terhampar untuk bersujud. Rumah selalu ramai dengan bacaan Al Quran beserta kajian isinya. Dia tidak akan menyerah pada rintangan dan halangan. Dia tidak takut akan celaan dan ancaman siapapun yang benci Islam. Janji Allah swt. sentiasa terpatri di jiwanya hingga terus mendorongnya untuk berbuat. “Dia Yang Maha Gagah akan menolong mereka yang menolong agamaNya”, begitulah isi surah Muhammad[47] ayat 7. Tegaknya Islam di muka bumi menjadi cita-citanya. Redha Allah swt. merupakan harapannya. Ringkasnya, Wanita Islam adalah Wanita ibadah. Wanita Islam adalah Wanita keluarga. Wanita Islam adalah Wanita sosial. Wanita Islam adalah Wanita ekonomi. Wanita Islam adalah Wanita politik.

Khatimah

Betapa besar peranan Wanita dalam perubahan menuju masyarakat Islam. Dua hal yang penting dicatat, pertama, tugas utama Wanita adalah sebagai ibu dan pengatur rumah tangga (ummun wa rabbatul bait). Ertinya, peranan publik tidak boleh mengabaikan apalagi mengalahkan peranan domestik. Itulah kejuruteraan sosial (social engineering) yang diberikan Allah SWT dalam banyak ayat dan hadis.

Kedua, usaha merubah masyarakat bukanlah sebagai aktualisasi diri atau berharap menjadi penguasa, tetapi semata-mata menunaikan kewajipan dari Allah Pencipta manusia. Wanita tidak perlu menjadi penguasa sebab Rasulullah SAW melarangnya “Tidak akan pernah untung suatu kaum yang menyerahkan kekuasaannya kepada Wanita” (HR. Bukhari). Percayalah, kaum Lelaki muslim yang secara jujur menegakkan Islam akan menebarkan kebaikan, bukan hanya bagi manusia jenis Lelaki dan Wanita, bahkan bagi seluruh alam. Sebab, rahmat itu ada di dalam Islam yang ditegakkan itu sendiri.

Dalam pandangan Islam, siapa yang mengambil keputusan untuk pengaturan urusan umat tidaklah penting. Yang terpenting adalah perspektif yang digunakan dalam pengambilan keputusan, yakni sentiasa berdasarkan ketentuan Allah Swt atau tidak, benar atau salah. Bila perspektif yang digunakan sudah benar dengan tolok ukur syariat Islam, pasti dapat memberikan jaminan keadilan bagi manusia. Siapapun yang mengambil keputusanan hasilnya akan benar dan memberikan keadilan. Sekalipun Wanita yang berkuasa namun bila perspektifnya keliru nescaya akan mendatangkan kezaliman termasuk bagi Wanita itu sendiri. Jadi, persoalannya terletak pada aturan dan perspektif apa yang dipakai, syariat Islam yang mendatangkan kemaslahatan ataukah sistem lain yang membawa kenestapaan. kerananya, dengan meletakkan Wanita sebagai penguasa belum tentu menguntungkan masyarakat, termasuk Wanita. Satu hal yang sudah pasti terjadi adalah melanggar hukum Allah Swt yang akan dibalas kelak di akhirat. Adalah tindaka n irrasional mengalahkan sesuatu yang pasti terjadi dengan sesuatu yang belum tentu terjadi.

___________________________
Terbitan : 27 April 2004

Ke atas Ke atas Home Home

Diterbitkan oleh :
Lajnah IT, DPP Kawasan Dungun, Terengganu
http://clik.to/tranung atau http://www.tranungkite.cjb.net
Email : [email protected]  atau : [email protected]

Pandangan dalam laman ini tidak semestinya menunjukkan sikap DPPKD (Dewan Pemuda Pas Kawasan Dungun, Terengganu)